Tuesday, October 26, 2021
SHËNDETËSI

Ministria e Shëndetësisë shpallë konkurs për 1116 vende pune për staf mjekësor

Bazuar në Ligjin Nr. 07/L-006 Për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës, Rregulloren (SHËNDETËSI) Nr.05.2020 Për angazhimin e përkohshëm të profesionistëve shëndetësor dhe stafit mbështetës gjatë pandemisë COVID-19 dhe Vendimin e Qeverisë nr.03/27 të dt.18.08.2021 së Republikës së Kosovës, Ministria e Shëndetësisë, shpall:

KONKURS

I. Titulli i vendit të punës: Infermier Bachelor, në SHSKUK (300 pozita), si në vijim:

QKUK – (130) pozita;
SR Prizren – (35);
SR Mitrovicë – (20);
SR Vushtrri – (10);
SR Gjakovë (30);
SR Pejë (25);
SR Ferizaj (20);
SR Gjilan – (30);
Paga mujore: Fix: 422.00 euro (nuk ka shtesa tjera);

Orët e punës në javë: 40 orë

Afati i kontratës: Me kohë të caktuar, 3 muaj me mundësi vazhdimi edhe për 3 muaj

Nr. i Referencës: MSh-04/08/2021

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
Të respektoj principet e humanitetit dhe profesionalizmit në mbështetje të stafit mjekësor dhe qytetarëve në luftën kundër pandemisë (Virusit COVID 19), në pajtim me legjislacionin në fuqi, rregullat dhe procedurat;
Reagon në mënyrë efektive për të papriturat ose ndryshon situatën me shpejtësi;
Praktikon ne përputhje me kodin etik, komunikon ne mënyrë efektive me individin/pacientin apo familjen dhe ofron kujdes te standardit te larte dhe dokumenton punën e bere;

Të respektojë hierarkinë dhe specifikat e detyrave të punës, si; rregulloret e veçanta, orarin e punës, sigurinë dhe rutinën;
Të jetë i/e kujdesshëm në evidentimin e çdo aktiviteti të zhvilluar në ofrimin e shërbimeve shëndetësore;
Të lexojë me kujdes rekomandimet e mjekut dhe ti aplikojë me përpikëri;

Të ofrojë asistencën teknike dhe profesionale pacientëve, në mënyrë të drejtë dhe profesionale pa dallime dhe sipas kritereve të njohura dhe të përshtatshme;
Të informojë përgjegjësit për të gjitha aktivitetet gjatë ndërrimit;

Të jetë në gjendje të aplikojë të gjitha të arriturat më bashkëkohore të mjekësisë në përputhje me shkallën profesionale;
Të punoj në ndërrime, duke përfshirë edhe ndërrimin e natës, gjatë festave dhe fundëjavëve sipas orarit, dhe asnjëherë mos ta lëshoj vendin e punës para se ti vijë zëvendësimi adekuat;
Për punën dhe aktivitetet mujore duhet të përgatit raportet e punës për eprorin e drejtëpërdrejt në Institucionet shëndetësore përkatëse.
Shkollimi i kërkuar: Diploma Bachellor në Infermieri të Përgjithshme;

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

Licenca valide e punës;
Kandidatët me notën mesatare me të lartë kanë përparësi;
Kandidatët me përvojen e punës me të gjatë, (të dëshmuar nga institucioni ku kanë punuar), kanë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë punuar punë vullnetare gjatë pandemisë COVID19 do të kenë përparësi në kushte të barabarta, nëse nuk është e rregulluar ndryshe me ligj;

Aftësi të mjaftueshme që lidhen me nevojat e ofrimit të shërbimeve shëndetësore;
Shkathtësi në komunikim, me stafin të të njëjtin nivel brenda institucionit;
Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Ëord, Excel);
Në mungesë të plotësimit të numrit me Infermier Bachelor, do të ftohën kandidat nga lista e Infermierëve /Ndihmës infermier.
II. Titulli i vendit të punës: Infermier/ Ndihmës Infermier, në SHSKUK (210 pozita), si në vijim:

QKUK – (120) pozita;
SR Prizren – (24);
SR Mitrovicë – (10);
SR Vushtrri – (6);
SR Gjakovë (15);
SR Pejë (15);
SR Ferizaj (5);
SR Gjilan – (15);
Paga mujore: Fix. 422.00 euro (nuk ka shtesa tjera);

Orët e punës në javë: 40 orë

Afati i kontratës: Me kohë të caktuar, 3 muaj me mundësi vazhdimi edhe për 3 muaj

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Të respektoj principet e humanitetit dhe profesionalizmit në mbështetje të stafit mjekësor dhe qytetarëve në luftën kundër pandemisë (Virusit COVID 19), në pajtim me legjislacionin në fuqi, rregullat dhe procedurat;
Reagon ne mënyre efektive për te papriturat ose ndryshon situatën me shpejtësi;
Praktikon ne përputhje me kodin etik, komunikon ne mënyrë efektive me individin/pacientin apo familjen dhe ofron kujdes te standardit te larte dhe dokumenton punën e bere;

Të respektojë hierarkinë dhe specifikat e detyrave të punës, si; rregulloret e veçanta, orarin e punës, sigurinë dhe rutinën;
Të jetë i/e kujdesshëm në evidentimin e çdo aktiviteti të zhvilluar në ofrimin e shërbimeve shëndetësore;
Të lexojë me kujdes rekomandimet e mjekut dhe ti aplikojë me përpikëri;
Të ofrojë asistencën teknike dhe profesionale pacientëve, në mënyrë të drejtë dhe profesionale pa dallime dhe sipas kritereve të njohura dhe të përshtatshme;
Të informojë përgjegjësit për të gjitha aktivitetet gjatë ndërrimit;
Të jetë në gjendje të aplikojë të gjitha të arriturat më bashkëkohore të mjekësisë në përputhje me shkallën e profesionale;
Të punoj në ndërrime, duke përfshirë edhe ndërrimin e natës, gjatë festave dhe fundëjavëve sipas orarit, dhe asnjëherë mos ta lëshoj vendin e punës para se ti vijë zëvendësimi adekuat;

Për punën dhe aktivitetet mujore duhet të përgatit raportet e punës për eprorin e drejtëpërdrejt të Intitucionit.
Shkollimi i kërkuar: Diploma e Shkollës së Mesme e Mjekësisë së Përgjithshme;

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

Licenca valide e punës;
Kandidatët me përvojen e punës me të gjatë, (të dëshmuar nga institucioni ku kanë punuar), kanë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë kohë të pritjes me të gjatë nga koha e licencimit, do të kenë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë punuar punë vullnetare gjatë pandemisë COVID19 do të kenë përparësi në kushte të barabarta, nëse nuk është e rregulluar ndryshe me ligj;

Aftësi të mjaftueshme që lidhen me nevojat e ofrimit të shërbimeve shëndetësore;
Shkathtësi në komunikim, me stafin të të njëjtin nivel brenda institucionit;
Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Ëord, Excel);
III. Titulli i vendit të punës: Teknik i Rëntgenit, në SHSKUK (49 pozita) , si në vijim:

QKUK – (20) pozita;
SR Prizren – (5);
SR Mitrovicë – (2);
SR Vushtrri – (4);
SR Gjakovë (4);
SR Pejë (6);
SR Ferizaj (4);
SR Gjilan – (4);
Paga mujore: Fix: 422.00 euro (nuk ka shtesa tjera);

Orët e punës në javë: 40 orë

Afati i kontratës: Me kohë të caktuar, 3 muaj me mundësi vazhdimi edhe për 3 muaj

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Pergatitë vendin e punës (aparatet veglat dhe materialin), bënë identifikimin para fotografimit, e vendos të sëmurin në pozitën përkatëse në bazë të fotografimit që e bënë;
Radiografitë i bënë në mënyrë profesionale, kryen kontrollin e përpunimit teknik të rentgenit;
Konsulton radiologun per kualitetin dhe inçizimin plotësues;
Bënë pranimin dhe fotografimin e pacientëve në bazë të udhëzimit të mjekut;
Bënë ndërrimin e kimikaleve në aparatin e zhvilluesit të filmave;

Radiografitë e kryera me dokumentacion përkatës i percjell te radiologu;
Kujdeset mbi mjetet e punës (kasetat, filmat e rentgenit, kimikalet);
Mbanë dozimetrin për kontroll dhe dozat e pranimit të rrezatimit;
Rrepësisht ruan msheftësinë profesionale i cili ka të bëjë me sëmundjet e pacientit;
Gjatë punës ka per obligim mbajtjen e dozimetrit dhe mjeteve mbrojtëse të punës;
Bënë kërkesat për fumizim me material hargjues;
Per punen e vet i pergjigjet shefit te sherbimit;
Shkollimi i kërkuar: Diploma e Shkollës së Mesme e Mjeksisë -Teknik Rentgeni;

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

Licenca valide e punës;
Kandidatët e licencuar me Bachelor (nota mesatare) kanë përparësi;
Kandidatët me përvojen e punës me të gjatë, (të dëshmuar nga institucioni ku kanë punuar), kanë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë kohë të pritjes me të gjatë nga koha e licencimit, do të kenë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë punuar punë vullnetare gjatë pandemisë COVID19 do të kenë përparësi në kushte të barabarta, nëse nuk është e rregulluar ndryshe me ligj;
Aftësi të mjaftueshme që lidhen me nevojat e ofrimit të shërbimeve shëndetësore;
Shkathtësi në komunikim, me stafin të të njëjtin nivel brenda institucionit;
Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Ëord, Excel);
IV. Titulli i vendit të punës: Teknik Laborant, në SHSKUK (41 pozita), si në vijim:

QKUK – (20) pozita;
SR Prizren – (2);
SR Mitrovicë – (2);
SR Vushtrri – (4);
SR Gjakovë (4);
SR Pejë (2);
SR Ferizaj (3);
SR Gjilan – (4);

Teknik Laborant në IKSHP (40 pozita), si në vijim:

Njësi Regjionale Prishtinë – (16);
Njësi Regjionale Pejë (2);
Njësi Regjionale Prizren (4);
Njësi Regjionale Ferizaj (4);
Njësi Regjionale Gjilan (4);
Njësi Regjionale Mitrovicë – (3);
Njësi Regjionale Gjakovë (7).

Koeficienti / Paga: Fix: 422.00 euro (nuk ka shtesa tjera);

Orët e punës në javë: 40 orë

Pozita e mbikëqyrësit: Udhëheqësi i Laboratorit

Afati i kontratës: Me kohë të caktuar, 3 muaj me mundësi vazhdimi edhe për 3 muaj

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Përpunon mostrat sipas protokoleve të punës mikrobiologjike në laborator, me metoda të ndryshme mikrobiologjke (kultivim të mostrave, identifikim biokimik, testim serologjik, molekular, etj);

Pranon dhe protokolon mostrat si dhe rezultatet laboratorike në libra të protokolit në laborator dhe në bazën e të dhënave në kompjuter në mënyrë të vazhdueshme, në tërësi dhe në mënyrë të saktë;

Kontribuon në raportimin adekuat të rezultateve laboratorike me të dhënat relevante (për pacient dhe institucionin shëndetësor që ka referuar mostrën) në mënyrë të saktë dhe më kohë;

Evidenton nevojat për material harxhues dhe reagjensa në laborator në mënyrë të përditshme për të siguruar vazhdimësinë e punës dhe të njofton me kohë mbikëqyrësit (kryeteknikun dhe shefin e laboratorit) lidhur me nevojat e evidentuara;
Bashkëpunon me kolegët tjerë në Departament të Mikrobiologjisë për të siguruar kualitet të shërbimeve dhe vazhdimësi të punës në tërë Departamentin dhe të ketë sjellje korrekte dhe profesionale me kolegët në Departament të Mikrobiologjisë;
Mirëmban inventarin laboratorik (përfshirë tavolinat e punës, pajisjet laboratorike) në mënyrë profesionale për të siguruar ambient të sigurtë dhe shërbime kualitative laboratorike;

Organizon dhe merr pjesë në takime/punëtori/trajnime të edukimit të vazhdueshëm profesional nga lëmia e Mikrobiologjisë dhe atyre të lidhura me Mikrobiologji;
Raporton në mënyrë të rregullt te mbikqyrësi lidhur me punën në laborator;
Kryen punë tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi, sipas nevojave të mbarëvajtjes së punës në Departament të Mikrobiologjisë, bazuar në kompetencat e teknikut laborant dhe legjislacionit përkatës;
Për punën dhe aktivitetet mujore duhet të përgatit raportet e punës për eprorin e drejtëpërdrejt të Intitucionit.

Shkollimi i kërkuar: Diploma e Shkollës së Mesme e Mjekësisë – Teknik Laborant;

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

Licenca e punës valide;
Kandidatët e licencuar me Bachelor (nota mesatare) kanë përparësi;
Kandidatët me përvojen e punës me të gjatë, (të dëshmuar nga institucioni ku kanë punuar), kanë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë kohë të pritjes me të gjatë nga koha e licencimit, do të kenë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë punuar punë vullnetare gjatë pandemisë COVID19 do të kenë përparësi në kushte të barabarta, nëse nuk është e rregulluar ndryshe me ligj;
Aftësi të mjaftueshme që lidhen me nevojat e ofrimit të shërbimeve shëndetësore;
Shkathtësi në komunikim, me stafin të të njëjtin nivel brenda institucionit;
Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel);
Kandidatët me gradën më të lartë dhe përvojën më të gjatë nga koha e licencimit do të kenë përparësi;
Në kushte të barabarta, kandidatët të cilët kanë punuar si vullnetar në kohën e pandemisë do të kenë përparësi.

V. Titulli i vendit të punës: Staf teknik dhe mbështetës, në SHSKUK (150 pozita), si në vijim:

QKUK – (70) pozita;
SR Prizren – (20);
SR Mitrovicë – (8);
SR Vushtrri – (7);
SR Gjakovë (16);
SR Pejë (16);
SR Ferizaj (8);
SR Gjilan – (5);
Staf teknik dhe mbështetës në IKSHP (11 pozita), si në vijim:

Njësi Regjionale Prishtinë – (3);
Njësi Regjionale Pejë (1);
Njësi Regjionale Prizren (1);
Njësi Regjionale Ferizaj (1);
Njësi Regjionale Gjilan (2);
Njësi Regjionale Mitrovicë (1);
Njësi Regjionale Gjakovë (2).

Koeficienti / Paga: Fix: 360.00 euro (nuk kanë shtesa tjera);

Orët e punës në javë: 40 orë

Afati i kontratës: Me kohë të caktuar, 3 muaj me mundësi vazhdimi edhe për 3 muaj

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
Të respektoj principet e humanitetit dhe profesionalizmit në mbështetje të stafit mjekësor dhe qytetarëve në luftën kundër pandemisë (Virusit COVID 19), në pajtim me Manualin e Qeverisë;
Komunikon ne mënyrë efektive me individin/pacientin apo familjen dhe ofron kujdes te standardit te larte dhe dokumenton punën e bere;
Të respektojë hierarkinë dhe specifikat e detyrave të punës, si; rregulloret e veçanta, orarin e punës, sigurinë dhe rutinën;
Të ofrojë asistencën teknike dhe profesionale, në mënyrë të drejtë dhe profesionale pa dallime dhe sipas kritereve të njohura dhe të përshtatshme;
Të informojë përgjegjësit për të gjitha aktivitetet gjatë ndërrimit;
Të punoj në ndërrime, duke përfshirë edhe ndërrimin e natës, gjatë festave dhe fundëjavëve sipas orarit, dhe asnjëherë mos ta lëshoj vendin e punës para se ti vijë zëvendësimi adekuat;
Për punën dhe aktivitetet mujore duhet të përgatit raportet e punës për eprorin e drejtëpërdrejt të Intitucionit.
Shkollimi i kërkuar: Diploma e Shkollës së Mesme;

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

Kandidatët me përvojen e punës me të gjatë, (të dëshmuar nga institucioni ku kanë punuar), kanë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë punuar punë vullnetare gjatë pandemisë COVID19 do të kenë përparësi në kushte të barabarta, nëse nuk është e rregulluar ndryshe me ligj;
Aftësi të mjaftueshme që lidhen me vendin e punës;
Patent shoferi, kategoria B;
Shkathtësi në komunikim, me stafin të të njëjtin nivel brenda institucionit;
Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Ëord, Excel);

VI. Titulli i vendit të punës: Inspektor Sanitar, në Inspektoratin Sanitar, (85 pozita), si në vijim:

Prishtinë – (25);
Pejë (15);
Prizren (15);
Ferizaj (10);
Gjilan (10);
Mitrovicë – (10);
Koeficienti / Paga: Fix: 520.00 euro (nuk kanë shtesa tjera)

Orët e punës në javë: 40 orë

Pozita e mbikëqyrësit: Udhëheqësit të Inspektoratit Sanitar

Afati i kontratës: Me kohë të caktuar, 3 muaj me mundësi vazhdimi edhe për 3 muaj_______

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Kryerja e inspektimeve sanitare, kontrolli për sigurinë dhe cilësinë e ushqimit, higjienës së ushqimit, përpunimit, tregtimit, paketimit, ripaketimit, deponimit, transportimit të ushqimit;
Zbatimin e legjislacionit; Lgji NR. 02/L-109 Për Parandalimin dhe luftimin e Sëmundjeve ngjitëse, dhe aktet tjera.
Inspektimi i institucionet publike dhe private, me qëllim të zbatimit të legjislacionit për ndalimin e pirjes së duhanit;
Inspektimi i produkteve ushqimore dhe jo ushqimore;
Inspektimi i shtesave dhe aditivëve në ushqim;
Inspektimi i higjienës në institucione publike dhe private;
Inspektimi i ujit për pije, pijeve freskuese dhe joalkoolike;
Inspektimi i subjekteve afariste të cilat merren me ushqim, përfshirë edhe zbatimin e parimeve të sistemit HACCP për kontrollin e ushqimit;
Inspektimi i objekteve hoteliere;
Jep Pëlqime Sanitare për kushtet sanitaro – teknike dhe higjienike në procesin e dhënies së lejeve ndërtimore për të gjitha objektet e përshkruara në nenin 5 të Ligjit 2003/22;
Me urdhër e Udhëheqësit të Sektorit të Inspekcionit Sanitar, të cilit edhe i përgjigjet për punën e vet, kryen edhe detyra të tjera të punës.
Për punën dhe aktivitetet mujore duhet të përgatit raportet e punës për eprorin e drejtëpërdrejt të Intitucionit.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë Universiteti në këto fusha – Mjekësisë Sanitare, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, Kimisë, Biologjisë, Farmacisë, Mjekësia me edukim në Shëndetin Publik,

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

Njohuri profesionale specifike në fushën e inspektimit;
Kandidatët me notën mesatare me të lartë kanë përparësi;
Kandidatët me përvojen e punës me të gjatë, (të dëshmuar nga institucioni ku kanë punuar), kanë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë punuar punë vullnetare gjatë pandemisë COVID19 do të kenë përparësi, në kushte të barabarta nëse nuk është rregulluar ndryshe me ligj;
Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
Kërkohet njohje të programeve kompjuterike të Microsoft Office dhe të internetit.

VII. Titulli i vendit të punës: Mjek i Përgjithshëm (140 pozita) në QKMF, në komunat si në vijim:

Deçan – (5) pozita;
Gjakovë – (6);
Gllogoc – (5);
Gjilan – (6)
Dragash – (3);
Istog – (5);
Kaçanik – (5);
Klinë – (5);
Fushë Kosovë – (5);
Kamenicë – (5);
Mitrovicë – (5);
Lipjan – (4);
Novobërdë – (2);
Obiliq – (5);
Rahovec – (4);
Pejë – (5);
Podujevë – (5);
Prishtinë – (7);
Prizren – (6);
Skenderaj – (5);
Shtime – (4);
Shtërpcë – (2);
Suharekë – (5);
Ferizaj – (6);
Viti – (5);
Vushtrri– (5);
Malishevë – (4);
Junik – (2);
Mamushë – (2);
Hani i Elezit – (2);
Leposaviq – (5);
Paga mujore: Fix: 610.00 euro (nuk ka shtesa tjera);

Orët e punës në javë: 40 orë

Afati i kontratës: Me kohë të caktuar, 3 muaj me mundësi vazhdimi edhe për 3 muaj

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Të respektoj principet e humanitetit dhe profesionalizmit në diagnostifikim dhe këshillim në luftën kundër pandemisë (Virusit COVID 19) në zbatim të Manualin e Qeverisë;
Ofron shërbime me standard të lartë bazuar në mjekësinë e bazuar në dëshmi;
Përcakton diagnozë diferenciale dhe diagnozën e punës ne përputhje me simptomatologjinë;
Referon pacientin tek specialisti i mjekësisë familjare dhe për kujdes spitalor;
Të respektojë hierarkinë dhe specifikat e detyrave të punës, si; rregulloret e veçanta, orarin e punës, sigurinë dhe rutinën;
Të ketë përgjegjësi të drejtpërdrejt për shëndetin e qytetarëve pa dallim;
Ruajtja e konfidencialitetit dhe ofrimi i kushteve për trajtim konfidencial;
Të jetë përgjegjës për aplikimin e standardeve optimale shëndetësore;
Të jetë mbrojtës, mbikëqyrës dhe reprezentues i denjë;
Të përgjigjet me profesionalizëm dhe përgjegjësi kërkesave dhe sfidave që paraqitën si dhe të jetë praktik në punë, po ashtu të marrë përgjegjësin për ofrimin e shërbimeve shëndetësore;
Të punoj në ndërrime, duke përfshirë edhe ndërrimin e natës, gjatë festave dhe vikendeve sipas orarit, dhe asnjëherë mos ta lëshoj vendin e punës para se ti vijë zëvendësimi adekuat;
Të ketë nën mbikëqyrje ne aspektin profesional dhe menaxherial stafin teknik dhe mbështetës.
Për punën dhe aktivitetet mujore duhet të përgatit raportet e punës për mbikëqyrësin.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë Universitare në Fakultetin e Mjekësisë.

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

Licenca valide e punës;
Kandidatët të cilët kanë specializuar kanë përparësi;
Kandidatët me notë mesatare kanë përparësi;
Kandidatët me përvojen e punës me të gjatë, (të dëshmuar nga institucioni ku kanë punuar), kanë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë punuar punë vullnetare gjatë pandemisë COVID19 do të kenë përparësi në kushte të barabarta, nëse nuk është e rregulluar ndryshe me ligj;
Të jetë i vetë-motivuar, i përshtatshëm në ekip, dhe i organizuar mirë;
Aftesi per perkushtim ne detaje si dhe aftësi për të përmbushur afatet strikte;
Aftësi për të përcaktuar përparësitë në detyra të shumta dhe ne projekte komplekse;
Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur.

VIII. Titulli i vendit të punës: Infermier i Përgjithshëm, (90 pozita) në QKMF, në komunat si në vijim:

Deçan – (3) pozita;
Gjakovë – (3);
Gllogoc – (3);
Gjilan – (3)
Dragash – (2);
Istog – (3);
Kaçanik – (3);
Klinë – (3);
Fushë Kosovë – (3);
Kamenicë – (3);
Mitrovicë – (3);
Lipjan – (3);
Novobërdë – (3);
Obiliq – (3);
Rahovec – (3);
Pejë – (4);
Prishtinë – (4);
Prizren – (4);
Skenderaj – (3);
Shtime – (3);
Shtërpcë – (3);
Suharekë – (3);
Ferizaj – (4);
Viti – (3);
Vushtrri– (3);
Malishevë – (3);
Junik – (2);
Mamushë – (2);
Hani i Elezit – (2);
Leposaviq – (3);

Paga mujore: Fix: 422.00 euro (nuk ka shtesa tjera);

Orët e punës në javë: 40 orë

Afati i kontratës: Me kohë të caktuar, 3 muaj, me mundësi vazhdimi edhe për 3 muaj

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Të respektoj principet e humanitetit dhe profesionalizmit në mbështetje të stafit mjekësor dhe qytetarëve në luftën kundër pandemisë (Virusit COVID 19), në pajtim me legjislacionin në fuqi, rregullat dhe procedurat;
Reagon ne mënyre efektive për te papriturat ose ndryshon situatën me shpejtësi;
Praktikon ne përputhje me kodin etik, komunikon ne mënyrë efektive me individin/pacientin apo familjen dhe ofron kujdes te standardit te larte dhe dokumenton punën e bere;
Të respektojë hierarkinë dhe specifikat e detyrave të punës, si; rregulloret e veçanta, orarin e punës, sigurinë dhe rutinën;
Të jetë i/e kujdesshëm në evidentimin e çdo aktiviteti të zhvilluar në ofrimin e shërbimeve shëndetësore;
Të lexojë me kujdes rekomandimet e mjekut dhe ti aplikojë me përpikëri;
Të ofrojë asistencën teknike dhe profesionale pacientëve, në mënyrë të drejtë dhe profesionale pa dallime dhe sipas kritereve të njohura dhe të përshtatshme;
Të informojë përgjegjësit për të gjitha aktivitetet gjatë ndërrimit;
Të jetë në gjendje të aplikojë të gjitha të arriturat më bashkëkohore të mjekësisë në përputhje me shkallën e profesionale;
Të punoj në ndërrime, duke përfshirë edhe ndërrimin e natës, gjatë festave dhe vikendeve sipas orarit, dhe asnjëherë mos ta lëshoj vendin e punës para se ti vijë zëvendësimi adekuat;
Për punën dhe aktivitetet mujore duhet të përgatit raportet e punës për mbikëqyrësin.

Shkollimi i kërkuar: Diploma e Shkollës së Mesme, Infermieri e Përgjithshme;

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

Licenca valide e punës;
Kandidatët e licencuar me Bachelor (nota mesatare) kanë përparësi;
Kandidatët me përvojen e punës me të gjatë, (të dëshmuar nga institucioni ku kanë punuar), kanë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë kohë të pritjes me të gjatë nga koha e licencimit, do të kenë përparësi;
Kandidatët të cilët kanë punuar punë vullnetare gjatë pandemisë COVID19 do të kenë përparësi në kushte të barabarta, nëse nuk është e rregulluar ndryshe me ligj;
Aftësi të mjaftueshme që lidhen me nevojat e ofrimit të shërbimeve shëndetësore;
Shkathtësi në komunikim, me stafin të të njëjtin nivel brenda institucionit;
Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Ëord, Excel);
Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Data e hapjes dhe mbylljes së konkursit: 20.08.2021 deri 24.08.2021

Paraqitja e kërkesave:

CV-ia e plotësuar dhe dokumentacioni i kërkuar (Diploma, Licenca dhe dëshmitë për përvojën profesionale të punës), të skanuara, dergohen në imell adresën: [email protected]
Në kërkesën për aplikim duhet të cekët qartë pozita e punës dhe vendi i punës (Institucioni dhe Komuna në të cilën aplikon), numri i referencës dhe nr. i telefonit dhe imell adresa.
Nëse në aplikacion nuk cekët pozita e punës, emri i institucionit për të cilin aplikon, komuna në të cilën aplikon, nr. i telefonit, imell adresa dhe kërkesat tjera si më lartë, aplikacioni do të hudhët si i pa vlefshëm;
Aplikacionet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen.