Wednesday, August 17, 2022
SHPALLJE

Komuna e Mitrovicës shpall konkurs pune

Komuna e Mitrovicës shpall konkurs pune për  zgjedhjen e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve për Ndërmarrjen Publike Lokale Omni Sport Sh A në Mitrovicë. Mandati i anëtarëve të bordit është në përputhje me ligjin nr 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr 04/L-111 dhe Ligjin Nr 05/L-009. Për më shumë detaje rreth procedurave të aplikimit, dhe rreth kushteteve që duhet plotësuar etj, shiqoni dokumetet e meposhtme.